Οργάνωση Άρθρων στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Τα άρθρα στα οποία έχετε πλήρη, ελεύθερη και διαρκή πρόσβαση για διάβασμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας είναι στην πλειοψηφία τους σε μορφή PDF.  Το περιεχόμενο θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/sh/av4lz130dh9cjdr/AAC00cNhz9c5Qhy-buT8tuSEa?dl=0


Πρόσβαση σε επιστημονικά άρθρα

Το Ινστιτούτο προσφέρει στους ειδικευόμενους του την υπηρεσία ηλεκτρονικής αποστολής άρθρου/άρθρων (article request) που τους ενδιαφέρουν - και δεν υπάρχουν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη- από συγκεκριμένα περιοδικά του χώρου της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Εντοπίστε το άρθρο που σας ενδιαφέρει (τίτλος περιοδικού, συγγραφέας, τίτλος άρθρου, νούμερο τεύχους) και ζητήστε να σας αποσταλεί.


Τίτλοι περιοδικών :
  • Family Process
  • Journal of Marital and Family Therapy
  • Journal of Family Therapy
  • Family Relations
  • Psychology and Psychotherapy: Theory, research and practice.
  • Clinical Psychology and Psychotherapy
  • Journal of Clinical Psychology
  • Journal of Neuropsychology
  • International Journal of Traumatic Stress
Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφικών παραπομπών / American Psychological Association Style

a. Παραδείγματα παραπομπών στο κείμενο

Σημείωση:
Πάντα με αλφαβητική σειρά. Ελληνικά αγγλικά μαζί ή ξεχωριστές λίστες. Προσοχή στην στίξη, τα κενά, τα πλάγια γράμματα.

I. Άρθρο 
    Βαλανίδης, Ν. (1992). Ικανότητες τυπικής λογικής σκέψης και επιδόσεις μαθητών γυμνασίου. Ψυχολογία, 1(3), 30-45. 
    Henwood, K., & Pidgeon, N. F. (1994). Beyond the qualitative paradigm: A framework for introducing diversity within qualitative psychology. Journal of Community and Applied Social Psychology, 4, 225-238.
Lamiell, J. T. (1981). Toward an idiothetic psychology of personality. American Psychologist, 36, 276-289.

II. Βιβλίο 
    Bannister, D., & Fransella, F. (1986). Inquiring man: The psychology of personal constructs. London: Routledge.
    Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1995). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

III. Κεφάλαιο βιβλίου με επιμέλεια 
    Anderson, N. H. (1990). Personal design in social cognition. In C. Hendrick & M. S. Clark (Eds.), Research methods in personality and social psychology (pp. 243-278). Newbury Park, CA: Sage.
    Βαλαβάνη-Σούκου, Ε., & Δεμέναγα, Ν. (1990). Κοινοτικό πρόγραμμα ψυχικής υγείας και πρόληψης για παιδιά και εφήβους. Στο: Ι. Τσιάντης & Φ. Μπιθάρη (Επιμ. Εκδ.), Κείμενα 4ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου στην παιδοψυχιατρική (σ. 91-103). Αθήνα: Τμήμα Ψυχολογικής παιδιατρικής, Νοσοκομείο παίδων Αγία Σοφία.
    Gergen, K. J., & Gergen, M. M. (1991). Toward reflexive methodologies. In F. Steier (Ed.), Research and reflexivity (pp. 76-95). London: Sage.

IV. Ανακοινώσεις σε συνέδρια 
    Μαιδάκη-Κασσωτάκη, Α. (1996). Διερεύνηση της ικανότητας συγκράτησης και αναγνώρισης ψευδολέξεων κατά την παιδική ηλικία και της επίδρασης του υποσυστήματος της φωνητικής επανάληψης στην ανάπτυξή της. Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Πάτρα. 
    Tobin, K., & Capie, W. (1980). The development and validation of a group test of logical thinking. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. Boston.

I. Αδημοσίευτες μελέτες/διατριβές 
    Androutsopoulou, A. (1993). Seeking evidence of inner consistency in persons’ accounts: Explorations in the area of AIDS. Unpublished Ph.D. Thesis. School of Social Sciences, University of Bath. 
    Μεταλλίδου, Π. (1996). Γνωστικές ικανότητες και γνωστικές-θυμικές διαστάσεις του εαυτού κατά την εφηβεία: Δομή και ανάπτυξη. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

II. Βιβλίο υπό έκδοση 
    Κατάκη, Χ. (υπό έκδοση). Οι τρεις ταυτότητες της Ελληνικής οικογένειας (8η έκδοση), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
    Merriens, M.R., & Brannigan, G.G. (in press). Experiences in personality. New York: Wiley.

V. Άρθρο υπό δημοσίευση 
    Valanides, N. (in press). Formal reasoning and school achievement. Studies in Educational Evaluation
    Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Γαβριηλίδου, Α., Γρηγοροπούλου, Ε., Λάκκα, Ε. (υπό δημοσίευση). Η σχέση του ζευγαριού: Τάσεις και εξελίξεις στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1990. Ψυχολογία.

III. Βιβλίο με επιμέλεια 
    Reason, P., & Rowan, J. (Eds.). (1981). Human inquiry: A sourcebook of new paradigm research. Chichester, UK: Wiley. 
    Τσιάντης, Ι., & Μπιθάρη, Φ. (Επιμ. Εκδ.) (1990). Κείμενα 4ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου στην παιδοψυχιατρική. Αθήνα: Τμήμα Ψυχολογικής παιδιατρικής, Νοσοκομείο παίδων Αγία Σοφία.

VI. Έκδοση οργανισμού χωρίς συγγραφέα 
    American Association for the Advancement of Science (1990). Science for all Americans: Project 2061. New York: Oxford University Press. 
    Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου & Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (1987). Πρακτικά από το Β’ σεμινάριο ψυχολογίας Κύπρου: Ψυχολογία και εκπαίδευση. Λευκωσία, Κύπρος.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1988). Δελτίο πληροφοριών ειδικής αγωγής. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

VII. Μεταφρασμένο βιβλίο 
    Inhelder, B., & Piaget, J. (1958). The growth of logical thinking from childhood to adolescence (A. Parsons, & S. Milgram Trans.). New York: Basic Books. 
    Ivey, A.E., Gluckstern, M., & Bradford Ivey, M. (1993). Συμβουλευτική: Μέθοδος πρακτικής προσέγγισης (Μ. Μαλικιώση-Λοίζου Μτφρ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

VIII. Abstracts Sources 
    Valanides, N. (1990). Pragmatic versus syntactic approaches to deductive reasoning. (Doctoral Dissertation,     University of Albany, State University of New York). Dissertation Abstracts International, 51, 1175A (University Microfilms No. 90-249447).

ΧΙΙ. Πηγές από Internet 
    Blackerby, R.F. (1993) Application of chaos theory to psychological models. [internet]
http://www.perfstrat.com/rfb/chaostoc.htm

IV. Ηλεκτρονική έκδοση άρθρου προ έντυπης δημοσίευσης (early view) 
    Androutsopoulou, A. (2011). Red Balloon: Approaching Dreams as Self-Narratives. Journal of Marital and Family Therapy. doi: 10.1111/j.1752-0606.2011.00236.x

b. Παραδείγματα χρήσης παραπομπών

Σημειώσεις: 
    * Αριθμοί σελίδων όταν υπάρχουν φράσεις ή παράγραφοι σε εισαγωγικά 
    Μόνο επώνυμα και έτος έκδοσης μπαίινουν στο κείμενο 
    Προσοχή στη στίξη 

    I. Σύμφωνα με τους Reason & Rowan (1981), ................. [χρησιμοποιείστε τις δικές σας λέξεις για να περιγράψετε το νόημα, εκτός ορολογίας]............ 

    II. Όπως οι Reason & Rowan (1981) υποστήριξαν: “................... [απόσπασμα]......................” (σ. 43). 

    III. “Είναι ........... [ απόσπασμα] ..............” ( Reason & Rowan 1981, σ. 43). 
 
    IV. Αρκετοί συγραφείς υποστηρίζουν ότι  [χρησιμοποιείστε τις δικές σας λέξεις για να περιγράψετε το νόημα, εκτός ορολογίας] ................ (π.χ.. Bannister & Fransella 1986. Reason & Rowan 1981) (βλ. επίσης Lamiell 1981).

Σημαντική σημείωση: Οι παραπομπές στο κείμενο πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τις παραπομπές που εμφανίζονται στη βιβλιογραφική λίστα και αντιστρόφως.