Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 7 ώρες)

“Όνειρα στη θεραπεία : Αφηγηματική κατανόηση και ερμηνεία”

Συντονίστρια:Αθηνά Ανδρουτσοπούλου Ph.D.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 Απριλίου 2018, Ώρες: 09.30-16.30 

Ένα αυτόνομο σεμινάριο στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων για τη χρήση αφηγηματικών ερ-γαλείων. Μέσα από κλινικά περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες εξοι-κειώνονται με τη χορήγηση, και ερμηνεία ενός χρήσιμου εργαλείου αξιολόγησης και σχεδιασμού θεραπευτικώνπαρεμβάσεων.Τοσεμινάριοβασίζεταισεπρωτότυπηδημοσιευμένηεργασία της συντονίστριας καθώς και στο πρόσφατο βιβλίο της.