Αίτηση για Προγράμματα Ειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία της ακόλουθης φόρμας και επιλέξτε το σύνδεσμο υποβολή. Στη συνέχεια, επικοινωνείστε με τη Γραμματεία για τη προώθηση της αίτησης.

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο πρόβλημα, παρακαλώ επικοινωνείστε με τη Tεχνική Yποστήριξη

Παρακαλούμε σημειώστε ότι:
Οι αιτήσεις εξετάζονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται τηλεφωνικά σε συνέντευξη εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα (βλ. οδηγό σπουδών) για περαιτέρω αξιολόγηση.

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας : 

  1. φωτοαντίγραφα πτυχίων και βεβαιώσεων για όσα αναφέρετε στην αίτηση,
  2. φωτογραφία (στο μέγεθος διαβατηρίου).

Παρακαλούμε γράψτε  επίσης τα ονόματα, την ιδιότητα, και το e-mail δύο επαγγελματιών του χώρου της ψυχικής υγείας (καθηγητών, προϊσταμένων, εποπτών) τους οποίους έχετε ενημερώσει, και οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μας παρέχουν συστάσεις πριν από το τελικό στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων, εφόσον τους το ζητήσουμε. “

    Προσωπικά στοιχεία

    Πρόγραμμα

    Επαγγελματική εμπειρία

    Επαγγελματική εμπειρία